Logo Akademia Marynarki Wojennej Logo Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wydział Nawigacji
i Uzbrojenia Okrętowego
Logo Wydział Elektryczno-Mechaniczny Wydział
Elektryczno-Mechaniczny
Logo Facebook

Projekt „Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” – czas trwania 01.04.2016 - 31.01.2019.

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w porozumieniu z Wydziałem Elektryczno-Mechanicznym  wziął udział w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju i uzyskał dofinansowanie dla studentów na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych 108 studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia kierunków: informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka, Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego i Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego, w okresie 01.04.2016 r. do 31.01.2019 r.

foto1.jpg

Grupy docelowe:

Grupami docelowymi są studenci WNIUO i WME na kierunkach informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka roczników, które rozpoczęły studia w latach 2013, 2014 i 2015.

Uprawnionymi do udziału w Projekcie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. osoba posiadająca status studenta jednego z ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia kierunków: informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka, Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego i Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
 2. osoba chętna i gotowa do kontynuowania kształcenia (na studiach I, II lub III stopnia) lub podjęcia zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia – zgodnie z § 11 pkt 12.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu powinien być wzrost kompetencji studentów biorących w projekcie w czterech obszarach wspieranych przez projekt, a tym samym umożliwi im lepsze dopasowanie się do potrzeb rynku pracy.

Wartość projektu: 1.698.936 PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1.647.156 PLN (97%)
Wkład własny Akademii Marynarki Wojennej:  51.780 PLN (3%)

Do pobrania: regulamin konkursu do projektu

 

W projekcie wyróżniono 4 podstawowe obszary wsparcia dla jego uczestników:

1. Obszar kompetencji miękkich: cztery szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne (interpersonalne i pracy w grupie), odbywać się będaw grupach 12-osobowych. Tematyka:

 • Narzędzia komunikacji w pracy inżyniera (16 godzin/grupę);
 • Prezentacja biznesowa w praktyce (16 godzin/grupę);
 • Partnerskie zarządzanie (16 godzin/grupę);
 • Zarządzanie projektem (16 godzin/grupę).

2. Obszar kwalifikacji zawodowych:  dwa certyfikowane szkolenia zawodowe wybrane na podstawie bilansu kompetencji w odniesieniu do kierunków studiów beneficjentów, w grupach 6-osobowych. Tematyka:

 • Obsługa i programowanie systemu ProficyHistorian (16 godzin/grupę);
 • VBA do ProficyiFIX - kurs podstawowy i zaawansowany (2 x 16 godzin/grupę);
 • Obsługa i programowanie robotów – poziom podstawowy i rozszerzony (2 x 16 godzin/grupę);
 • wybrane szkolenie certyfikacyjne z obszaru: testowania aplikacji, programowania, administrowania bazami danych, administrowania sieciami (od 16 do 40 godzin/grupę);

3. Obszar umiejętności praktycznych: realizacja projektu grupowego (w 6-osobowych grupach), w skład którego wchodzi:

 • szkolenie z kompetencji liderskich (16 godzin/grupę);
 • wizyta studyjna u pracodawców celem zapoznania się ze specyfiką działania wybranego pracodawcy (4 godziny/grupę);
 • przygotowanie z pomocą mentora projektu grupowego  (czas trwania 4 h/tygodniowo przez 8 tygodni);
 • wykład otwarty celem prezentacji wyników projektów (1 wykład/edycję);

4. obszar kompetencji lingwistycznych: kurs z języka angielskiego, w grupach 12-osobowych (2 semestry x 40 godzin/grupę);

Ponadto uczestnicy maja prawo do:

 • pomocy szkoleniowych;
 • cateringu w trakcie wybranych szkoleń;
 • transportu na wizyty studyjne.

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik weźmie udział w Bilansie Kompetencji celem zbadania jego kompetencji w obszarach udzielanego wsparcia. Weryfikacja odbywać się będzie dwuetapowo:

 1. Konsultacje grupowe -  spotkanie w zespołach 6 osobowych (łącznie 2 spotkania 5-godzinne/grupę);
 2. Konsultacje indywidualne wyników badania kompetencji przed szkoleniami, jak i na ich zakończenie (2 spotkania po 15 minut);

 

© Akademia Marynarki Wojennej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www