Logo Akademia Marynarki Wojennej Logo Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wydział Nawigacji
i Uzbrojenia Okrętowego
Logo Wydział Elektryczno-Mechaniczny Wydział
Elektryczno-Mechaniczny
Logo Facebook

Rekrutacja oficjalnie rozpoczyna się przed każdym cyklem szkoleniowym obejmującym jeden rocznik studentów i skierowana jest do wybranego rocznika zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Grupami docelowymi są studenci WNIUO i WME na kierunkach informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka roczników, które rozpoczęły studia w latach 2013, 2014 i 2015.

Każdorazowo rekrutacja zostanie poprzedzona promocja projektu a informacja o terminach planowanej rekrutacji zostanie podana na:

 • stronie projektu
 • stronach wydziałowych obu wydziałów
 • stronie facebook projektu
 • poprzez inne aktualne drogi komunikacji ze studentami

Rekrutacja realizowana będzie bezpośrednio w Biurze Projektu.

Formularze rekrutacyjne udostępnione są do pobrania na stronie informacyjnej Projektu, jak również bezpośrednio w Biurze Projektu.

foto2.jpg

Rekrutacja prowadzona będzie trzy razy w okresie realizacji Projektu według przyjętego we wniosku o dofinansowanie Projektu harmonogramu. W wyniku każdego procesu rekrutacji zrekrutowanych zostanie:

 1. 36 Uczestników/czek Projektu;
 2. grupa rezerwowa (pozostałe osoby wybrane w procedurze rekrutacyjnej, posiadające prawo do udziału w Projekcie, lecz niezakwalifikowane w związku z brakiem miejsc).

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunki wymienione w § 4 regulaminu rekrutacji i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.

Przebieg rekrutacji

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie w oparciu o ocenę wypełnionych i złożonych przez Kandydata/tkę formularzy rekrutacyjnych w wersji papierowej, które muszą zawierać wszystkie strony według wzoru zamieszczonego na stronie informacyjnej Projektu oraz w Biurze Projektu.

2. Proces rekrutacji składać się będzie z 2 etapów: etap I – ocena formalno-merytoryczna formularza rekrutacyjnego, etap II – rozmowa rekrutacyjna.

ETAP I procesu rekrutacji  obejmować będzie ocenę formularza rekrutacyjnego prowadzoną w oparciu o Kartę Oceny Formalno-Merytorycznej Kandydata/ki na Uczestnika/czkę Projektu. Ocenie formalnej podlegać będzie spełnienie przez Kandydata/kę kryteriów dostępu oraz poprawność wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu poprzez umieszczenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowy rekrutacyjnej.

ETAP II procesu rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną z Członkami Komisji Rekrutacyjnej, w oparciu o drugą część Karty Oceny Formalno-Merytorycznej i dotyczyc będzie m.in.:

 1. motywację Kandydata/ki do udziału w projekcie;
 2. motywację Kandydata/ki do zdobywania wiedzy;
 3. motywację do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy po zakończeniu danego etapu nauki;
 4. poziom posiadanych przez Kandydata/kę kompetencji komunikacyjnych oraz zawodowych.

Maksymalna liczba punktów za rozmowę wynosi 30 (po 10 za każdy obszar określony w § 8, ust. 2, pkt. a-c). 4. Dodatkowo  na etapie rekrutacji preferowane będą osoby pochodzące z następujących grup:

 1. kobiety – zarezerwowane minimum 5 miejsc;
 2. niepełnosprawni (na podstawie oświadczenia) – kryterium premiujące + 5 pkt;
 3. osoby posiadające niskie kompetencje zawodowe i/lub komunikacyjne – kryterium premiujące + 3 pkt.
 4. brak uczestnictwa w innych szkoleniach współfinansowanych ze środków UE (na podstawie oświadczenia) – kryterium premiujące +1 pkt.

Wyniki rekrutacji (lista rankingowa oraz lista rezerwowa) zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu z podaniem przypisanych uczestnikom kodów.

Szczegółowe zasady weryfikacji formalnej oraz punktacji poszczególnych kryteriów znajduja się w Regulaminie rekrutacji.

Do pobrania: regulamin rekrutacji

Do pobrania: formularz rekrutacyjny

Do pobrania: formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna) 

© Akademia Marynarki Wojennej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www